Monday, February 27, 2017

Lalit Tarana in Ada Chautaal


तोम तननन त-दा-रे-दा-नी ।
तोम S तनन तन तदारेदानी ।
ओदे तननन धितन धियन देरेना तदानी [त-न-दे-रे-ना] x ३ ॥ धृ ॥  
धीम S तनन तन तदियनारे ।
उदतन देरेना, अततन देरेना ।
तदारे तदानी तदीम दीम तनन ।
ओदे तननन धितन धियन देरेना तदानी [त-न-दे-रे-ना] x ३ ॥ १ ॥ 

No comments :

Post a Comment